แผนธุรกิจเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องคิดก่อนลงมือทำ รูปแบบของแผนธุรกิจมีในหลาย ๆ ช่วงของการการและในแต่ละช่วงของแผนธุรกิจก็มีความแตกต่างกันโดยขึ้นกับนโยบาย หรือวิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการและทีมบริหารเป็นหลัก ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจผู้ประกอบการต้องหาทางทำให้เกิดแนวคิดโครงการที่จะลงทุน(Project Idea) ซึ่งอาจจะมีโครงการเดียว หรือหลาย ๆ โครงการพร้อมกันก็ได้ จากนั้นผู้ประกอบการก็จะมาทำการเลือกโครงการการที่เห็นว่าเหมาะสมจะลงทุนโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ภาพรวมของกิจการนั้น ๆ     โรงพิมพ์