โรงพิมพ์ เป็นกิจการที่ดำเนินงานโดยคนคนเดียว รับผิดชอบในทรัพย์สินและหนี้สินที่เกิดจากธุรกิจ

การบริหารการจัดการต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับบุคคลคนเดียว ซึ่งมีข้อดีและข้อเสียดังนี้

ข้อดี

 • จัดตั้งได้ง่ายโดยคนคนเดียว เหมาะกับกิจการขนาดเล็ก
 • มีความอิสระในการตัดสินใจ บริหารงาน และการสั่งงาน โดยไม่ต้องปรึกษา หรือทำการจูงใจผู้เกี่ยวข้องให้เห็นชอบ ซึ่งสามารถทำงานได้ตามแนวคิดของตนเอง
 • เจ้าของเป็นผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียวต่อผลการดำเนินงานของกิจการ
 • ข้อบังคับทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์น้อย
 • การเลิกกิจการทำได้ง่าย
 • ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานต่ำ

 

ข้อเสีย

 • เจ้าของกิจการรับผิดชอบหนี้สินไม่จำกัดจำนวน
 • ขาดความน่าเชื่อถือของกิจการ
 • การจัดหาเงินทุนในการขยายกิจการทำได้ค่อนข้างยาก
 • การตัดสินใจขึ้นอยู่กับคนคนเดียว
 • ธุรกิจอาจจะไม่ยืนยาวและต่อเนื่อง
 • ความเสียเปรียบทางด้านภาษีอากร
 • บุคลากรขององค์กรมีข้อจำกัดในความเจริญก้าวหน้าธุรกิจเจ้าของคนเดียว เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่จะเริ่มธุรกิจใหม่เพราะเมื่อดำเนินธุรกิจไปได้ช่วงหนึ่ง ก็จะทราบความเป็นไปในธุรกิจที่ทำอยู่จึงค่อนข้างเปลี่ยนแปลงรูปแบบของธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับกิจการที่ขยายตัว